jeudi 27 mars 2014

Xem video Hà Nội 1950 - 1953 với tiếng hát Ngọc Hạ




Tôi sinh ra và ln lên ti tnh Nam Đnh, mt ln duy nht ghé Hà Ni, năm 1954, khi m tôi dn mt đàn con gm 6 đưá trn t Nam Đnh lên Hà Ni (lúc đó c 2 thành ph này VC đã tiếp qun) đ vượt ga Phm Xá đến Hi Phòng, thành ph duy nht còn li trong tay quân đi Pháp đ chun b rút v nước. Ông Csinh ra tôi lúc đó làm thông dch viên cho Pháp. Tôi nh m tôi thuê phòng tr  ph hàng Bông L gì đó. Sau khi vào phòng xong trí tò mò ca mt cu bé 12 tui đã kéo chân tôi ra đường ph đ xem th đô Hà Ni như thế nào. Vì s lc, tôi không dám đi đâu xa và c ln bước theo con đường tu đin mà đi khong chng gn cây s thì tr lui. K nim thu thơ v Hà Ni ca tôi ch đơn gin như vy. Đến năm 1980 (38 tui) mt ln na tôi li được ....thăm Hà Ni. Tôi được đưa lên xe la, vi mt tay b còng cùng mt bn tù khác, t bến Đô Lương thuc tnh NghTĩnh xuôi Nam v Hàm Tân Thun Hi đ tiếp t ....tù! Tu đi qua ga Hàng C Hà Ni. Qua khung ca nh nhìn cnh nhng mái nhà rách nát siêu vo mi thy hết được cái ưu vit ca xã hi Cng Sn. Thế mà nó thng mình và mình là tù nhân ca nó mi tc ch! Đó là 2 ln tôi được biết Hà Ni.
Tuy ch
 có thoang thong k nim vi Hà Ni nhưng tiếng hát ca Ngc H quá tuyt vi đã dn tôi v vi nhng k nim ca mt Hà Ni ngày nào khi tôi còn là mt cu bé 12 và mt tù nhân 38 tui đi.
Qua nh
ng hình nh trong video clip, ta thy người dân tuy sng dưới chế đ gi là thc dân Pháp nhưng sao thy thanh bình và yên lành quá so vi nhng st máu hn thù khi CS vênh váo nói là chúng dành li được đc lp t do dân ch cho toàn dân!
Ph
i chăng đó là nghip báo mà dân tc VN phi tr khi mà ông cha ta ngày xưa khi m mang b cõi đã có nhng ......Không dám bàn tiếp, xin dt ngang  đây.
Xin các C
 th li vì đã quá lm bàn.
Cám 
ơn C Oánh đã cho coi mt đan phim ngn tht hay, tht quý có th nói là nhng tài liu sng đng ghi li cnh sinh hot đường ph ngày xưa cách nay chưa đy thế k (1950-2014).

V
nh
  
https://www.youtube.com/watch?v=pjY8gZrB2oo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire