mardi 13 octobre 2015

Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt - Ngọc LanTrong đêm vắng nghe thấm lắm , mỗi nơi gợi kỷ niệm trở về rất rõ rệt
Hcông.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire