samedi 9 janvier 2016

Muốn biết Thiên Chúa- Đọc Kinh Thánh

100 Tuần Học Kinh Thánh Mp3
Giám Mục Nguyễn Văn Khảm
Đức Cha Nguyễn Văn Khảm
Đây là MP3 vè học và suy niệm kinh thánh có tên gọi là "Kinh Thánh 100 Tuần" đã và đang được áp dụng dạy tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận HCM do Lm Nguyễn Văn Khảm phụ trách giảng thuyết. Vì nhu cầu thực nghiệm, chương trình đã lên đến 120 tuần (Kể cả tuần Giới Thiệu).
15-10-2008 : Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã bổ nhiệm Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh và đã chọn khẩu hiệu Giám mục của mình là “Hãy theo Thầy”


Nghe MP3: bấm vào Tuần...     Đọc sách: bấm vào chương...

Sáng Thế
Sáng Thế
Sáng Thế
Sách Sáng Thế
Sách Sáng Thế
Sáng Thế
Sáng Thế
Xuất Hành
Xuất Hành
Xuất Hành
Xuất Hành
Xuất Hành
Lêvi
Lêvi
Dân Số
Dân Số
Dân Số
Đệ II Luật
Đệ II Luật
Đệ II Luật
Gio-sua
Thủ Lãnh
Bà Rút
Samuel I
Samuel I
Samuel II
Samuel II
Các Vua I
Các Vua I
Các Vua II
Các Vua II
Tổng kết
Sách Các Vua
Dẫn nhập
Amốt
Hôsê
Hôsê
Các Vua II
Isaia
Isaia
Isaia
Isaia
Mikha
Nakhum
Khabarúc
Giêrêmia
Giêrêmia
Giêrêmia
Chia sẻ hoa quả
của Giáo Dân
Nhìn lại trong
48 tuần qua
Giêrêmia
Êdêkien
Tổng quát Chg Tr Cứu Độ của Thiên Chúa
Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa
Isaia
Isaia
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
Sách
Chương
(Part 1)
Côrintô
(Part 2)
Côrintô
(Part 3)
Khổ hình và thập giá
Côrintô 2
Côrintô 2
Rôma
Rôma
Rôma
Philiphê
Côlôsê
Êphêsô
Matthêu
Matthêu
Matthêu
Matthêu
Chương 18-23
Matthêu
Chương 24-28
TH Do Thái
Chương 1-7
TH Do Thái
Chương 8-13
Luca
Chương 1-6
Luca
Luca
Luca
Cg Vụ Tông Đồ
Cg Vụ Tông Đồ
Cg Vụ Tông Đồ
Chương 18-28
1&2 Timôthê
Chương 10
Thánh Giacôbê
Chương
1&2 Phêrô
Giuđa
1,2&3 Gioan
Chia sẽ sứ điệp lời Chúa
Tin Mừng
Tuần 117
Giải đáp
Kinh Thánh
(chưa có)
Tuần 118
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu
(chưa có)
Tuần 119
Thương khó của Đức Giêsu
(chưa có)
Tuần 000
Phần giới thiệu
Download
tuần 0-100
Download
tuần 101-116
Phương Pháp Họccó audio
và bài đọc theo từng chương
https://sites.google.com/site/phucamconggiao/100-tuan-hoc-kinh-thanh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire