mercredi 13 janvier 2016

Những bài giảng hay của Đức Giám Mục Phero Nguyễn Khảm


 Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm