samedi 22 octobre 2016

ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN

Chúa nhật Truyền giáo - Năm C
ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN
Lm Giuse Đinh tất Quý
Lc 24,44-53

Khi hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói với nhóm Mười Một, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông.44 Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". 45Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, 47 và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
49 "Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống".
50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.


A. DÀNH CHO THIẾU NHI
Câu 01: Chúa muốn các môn đệ của Chúa điều gì trong bài Tin Mừng hôm nay?
a. Chúa muốn họ tin Ngài.
b. Chúa muốn họ làm chứng cho Ngài.
c. Chúa muốn họ loan bá về Ngài cho mọi người.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 02: Tại sao Chúa muốn như thế?
a. Tại vì Chúa muốn cho mọi người biết Ngài và sống như Ngài.
b. Tại vì Chúa muốn cho mọi người được sống trong tình yêu của Ngài.
c. Tại vì Chúa muốn lập một vương quốc to lớn trên trần gian.
d. Chỉ có câu a+b là đúng.
Câu 03: Một người tin Chúa có thể làm gì tốt nhất để loan báo về Chúa cho mọi người?
a. Dùng mọi phương thế truyền thông để loan báo.
b. Dùng mọi của cải tiền bạc để loàn báo.
c. Xây dựng thật nhiều trung tâm hoành tráng để loan báo.
d. Dùng đời sống tốt đẹp thánh thiện của mình như một chứng tá để loan báo.

B. DÁNH CHO NGƯỜI LỚN.
Chúa Giêsu vẫn tự xưng mình là người do Chúa Cha sai. Hàng chục lần, Người đã sử dụng danh xưng này. Người "được sai đi để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó" (Lc 4,43), "để cứu độ trần gian" (Ga 3,17), "để hoàn thành những việc Chúa Cha giao phó" (Ga 5.36). Là nhà truyền giáo của Chúa Cha, ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ, Người đã mang niềm vui đến cho gia đình bà Elisabeth (Lc 1,44) cho đến trước khi về trời (Mt 28,19), Người luôn hướng về việc truyền giáo. Theo các thánh sử, thì Người đã đi khắp miền Galilê ( Mc 1,39), Jêrusalem, Samaria, Tyrô và Siđon (Mt 15,21) và cả miền Thập Tỉnh (Mc 5,20). Người đã đi khắp các thành thị và làng mạc. Người đã rao giảng cho dân chúng ở miền duyên hải, trên núi đồi, trong các hội đường và cả những nơi hoang địa. Người đã nói: "Thầy ra đi cốt để rao giảng Tin Mừng" (Mc 1,39). Tông huấn loan Tin Mừng của Đức Phaolô VI đã viết: "Chính Chúa Giêsu, Tin Mừng của Thiên Chúa là nhà truyền giáo đầu tiên và vĩ đại nhất" (số 6). Truyền giáo là sứ vụ hàng đầu của Chúa Giêsu, đấng được Chúa Cha sai.
Phần chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta cũng được Chúa Giêsu sai đi như xưa Chúa đã sai các môn đệ của Người.  Mệnh lệnh truyền giáo của Người được cả 4 thánh sử ghi lại:
Thánh Mathêô: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy" (Mt 28,19).
Thánh Marcô: "Hãy đi khắp bốn phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16,15).
Thánh Luca: "Hãy rao giảng cho muôn dân… kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội" (Lc 24,47).
Thánh Gioan: "Như Cha đã sai Thầy đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con" (Ga 20,21).
Nhưng làm rao đi được khắp tứ phương thiên hạ - hay đến tận cùng trái đất (Mt 28,19). Chúng ta không đi được, nhưng có người đi thay cho chúng ta. Là chi thể trong một thân thể Chúa Kitô, chúng ta vẫn có thể làm được: bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh, đời sống chứng tá và sự dâng hiến cho việc truyền giáo.
Một thương gia giàu có  xin nhập đạo. Khi được hỏi lý do, ông đáp:
- Nhờ gương một công nhân của tôi. Đôi lúc tôi nổi nóng, quát mắng, nhưng anh không hề tỏ ra giận ghét tôi, dù tôi biết anh rất đau khổ. Có khi tôi đối xử thô bạo với anh, anh không bao giờ thốt lên nửa lời. Thái độ của anh làm tôi, dù là cấp trên, đem lòng cảm phục. Sự thực, anh chẳng bao giờ nói với tôi về đạo, nhưng đời sống đạo của anh đã chinh phục tôi. Giờ tôi không còn nghi ngờ gì nữa và tôi hy vọng Chúa Giêsu Kitô sẽ ban cho tôi sự sống đời đời. Amen.
              

NGUỒN
http://www.tinmung.net/SUYNIEM_HANGTUAN/suyniemINDEX3.htm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire