dimanche 16 octobre 2016

Cảnh Thu Sherbrooke 2016
Con đường thân quen


Welcome to Sherbrooke 
Hẹn gặp nhau lần tới

Au revoir

lá rụng đầy sân
 Au parc Chauveau


Đại Học Sherbrooke Parc Lucien Blanchard

Totem của Hướng đạo 
sinh hoạt ở parc L.Blanchard đi bộ, stretching, tài chí
đi dọc theo sông Magog chảy ngang Sherbrooke
 


gần đập nước Sherbrooke, central Frontenac

 Domaine Howard
Beauvoir

Club  de Golf Sherbrooke

Vài hình với Mỹ Trang ở Old Québec