lundi 30 juillet 2012

Vidéos Truyện Kiều – Chinh Phụ Ngâm

+ 100 vidéos Truyện Kiều – Chinh Phụ Ngâm

Truyện Kiều

77 bài hát với 3254 câu thơ.

Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện

Truyện Kiều – N.77 Bài cuối cùng – Chữ Tài Chữ Mệnh – Talent and Destiny :


Truyện Kiều – N.77 Bis – Chữ Tài Chữ Mệnh – Version Vọng Cổ – Talent and Destiny – Version Classic  :


Trong nỗ lực bảo tồn kho tàng văn hóa Việt Nam,
ông Quách Vĩnh Thiện, một kỹ sư tin học
và cũng là một nhạc sĩ ở Pháp, đã bỏ ra thời gian 5 năm,
để phổ nhạc cho tác phẩm  
KIM VÂN KIỀU

của văn hào Nguyễn Du.

Radio SBS Australie - Tiếng Việt do Vũ Nhuận

thực hiện ngày

14 Décembre 2010 – Phần 1


21 Décembre 2010 – Phần 2


28 Décembre 2010 – Phần 3

Association Culturelle Traditionnelle VietnamienneTruyện Kiều – 01. Thúy Kiều, Thúy Vân – Mélodie Slow Rock  :

Truyện Kiều – 02. Thanh Minh Đạp Thanh – Mélodie Bossa Nova :

Truyện Kiều – 03. Hồng Nhan Bạc Mệnh – Mélodie Disco :

Truyện Kiều – 04. Kim Trọng – Mélodie Pop Ballade :

Truyện Kiều – 05. Gặp Gở Làm Chi – Mélodie Boléro :

Truyện Kiều – 06. Kiếp Nhân Duyên - Mélodie Arpège:

Truyện Kiều – 07. Mộng Triệu Mạch Tương - Mélodie Slow  :


Truyện Kiều – 08. Kim Trọng , Thúy Kiều - Mélodie Ballade  :

Truyện Kiều – 09. Rày Gió Mai Mưa - Mélodie Tango :

Truyện Kiều – 10. Lượng Xuân - Mélodie Ballade  :

Truyện Kiều – 11. Lửa Hương  - Mélodie Boléro :

Truyện Kiều – 12. Lòng Xuân - Mélodie Cha Cha Cha :

Truyện Kiều – 13. Chung Tử Kỳ - Mélodie Bossa Nova :

Truyện Kiều – 14. Liêu Dương - Mélodie Soul, Ballade :

Truyện Kiều – 15. Ba Đông - Mélodie Slow Rock  :

Truyện Kiều – 16. Bên Tình Bên Hiếu - Mélodie Cha Cha Cha :

Truyện Kiều – 17. Ép Cung Cầm Nguyệt - Mélodie Lambada :

Truyện Kiều – 18 – Tơ Duyên - Mélodie Pop Music :

Truyện Kiều – 19. Mảnh Hương Nguyền - Mélodie Pop Marley :

Truyện Kiều – 20. Mã Giám Sinh - Mélodie Cha Cha Cha :

Truyện Kiều – 21. Tú Bà - Mélodie Slow Rock, Ca Trù :

Truyện Kiều – 22. Đoạn Trường - Mélodie Ballade :


Truyện Kiều – 23. Gương Nhật Nguyệt - Mélodie Rock :

Truyện Kiều – 24. Lầu Xanh - Mélodie Pop Rock :

Truyện Kiều – 25. Phong Trần - Mélodie Salsa, Flamenco:

Truyện Kiều – 26. Túc Nhân - Mélodie Samba :

Truyện Kiều – 27. Buồn Trông - Mélodie Ballade / Jazz :

Truyện Kiều – 28. Sở Khanh - Mélodie Bossa Nova :

Truyện Kiều – 29. Phù Dung - Mélodie Tango:

Truyện Kiều – 30. Quyến Gió Rủ Mây - Mélodie Slow / Twist :

Truyện Kiều – 31. Tống Ngọc Tràng Khanh - Mélodie Mambo:

Truyện Kiều – 32. Chương Đài - Mélodie Slow / Rock:

Truyện Kiều – 33. Thúc Sinh - Mélodie Slow:

Truyện Kiều – 34. Phận Bèo Mây - Mélodie Slow / Swing :

Truyện Kiều – 35. Đêm Ngắn Tình Dài - Mélodie Ballade / Salsa:

Truyện Kiều – 36. Tay Đã Nhúng Chàm - Mélodie Bolero / Mambo :

Truyện Kiều – 37. Tài Tử Giai Nhân - Mélodie Flamenco:

Truyện Kiều – 38. Yếm Thắm Trôn Kim - Mélodie Slow Rock / Twist :

Truyện Kiều – 39. Trăng Hoa - Mélodie Bossa Nova / Salsa:

Truyện Kiều – 40. Càng Mặn Càng Nồng - Mélodie Samba :

Truyện Kiều – 41. Lâm Tri - Mélodie Rock and Roll :

Truyện Kiều – 42. Phi Phù Trí Quỷ - Mélodie Slow / Pop Rock :

Truyện Kiều – 43. Tam Đảo Cửu Tuyền - Mélodie Boston / Valse :

Truyện Kiều – 44. Túc Trái Tiền Oan - Mélodie Ballade / Rock Lente :

Truyện Kiều – 45. Tương Phùng - Mélodie Moderator / Rock :

Truyện Kiều – 46. Phách Lạc Hồn Xiêu - Mélodie Slow / Rock :

Truyện Kiều – 47. Loan Phòng - Mélodie Arpège / Pop Rock :

Truyện Kiều – 48. Trạc Tuyền - Mélodie Ballade / Hip Hop:

Truyện Kiều – 49. Thiếp Lan Đình - Mélodie Rock Lente / Pop Rock:

Trtuyện Kiều – 50. Kim Ngân - Mélodie Arpège / Cha Cha Cha:
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire