vendredi 2 août 2013

Phong cảnh leo núi Phú Sĩ

Lan Trần chuyển 
Vài hình ảnh phong cảnh leo núi Phú Sĩ sau khi được xem là Di Sản Văn Hóa của Thế giới
Weekend đầu tiên sau ngày "khai mạc leo núi - Yama Biraki" trong năm với du khách và người leo núi

Điểm số 5 (gogome), điểm tập hợp đầu tiên trước khi leo núi
Người leo núi giữa điểm số 6 và số 7
                         Gần điểm số 7
 
Gần điểm số 7
Dưới đây là vài hình ảnh leo núi Phú Sĩ ngày khai mạc núi (Yamabiraki) tuấn trước 1/7/2013.
Xem mặt trời mọc (Goraikou - 御来光) tuu2 trên đĩnh núi Phú Sĩ là giấc mơ của nhiều người Nhật.
Nhất là sau khi núi này được xem là Di Sản Văn Hóa của Thế Giới.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình núi Fuji chụp từ Yamanashi trong Lễ hội Shibasakura tháng 3 năm 2013
Hình của Asako Ueda

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire