samedi 19 avril 2014

Lễ Vọng Phục Sinh tại Vatican và Giêrusalem, Lễ Vượt Qua ở Vatican và Giêrusalem 2013

Lễ Vọng Phục Sinh tại Vatican và Giêrusalem 2013  Lễ Vượt Qua ở Vatican và Giêrusalem 2013

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire