jeudi 23 avril 2015

SỐNG Ý NGHĨA
Chia sẻ     Hãy chia nhau những gì mình biết 
     Đừng khư khư ích kỷ giữ riêng
     Mai chết đi sẽ bị thất truyền
     Đời ý nghĩa là khi chia sẻ
     Hãy cứ thương đi dù ai ghét 
     Dù ai ganh, bôi bác thị phi
     Thói đời vẫn vậy chấp mà chi
     Đời ý nghĩa là khi tha thứ
     Hãy giúp đỡ đi nếu có thể 
     Đừng nệ hà cân nhắc thiệt hơn
     Cũng đừng mong ai đó trả ơn
     Đời ý nghĩa khi làm thiện nguyện
     Hãy cứ cho đi, đừng tiếc rẻ
     Mai ta về chẳng thể mang theo
     Thế gian biết bao kẻ khó nghèo
     Đời ý nghĩa là khi cống hiến
                              Người Phương Nam
P.Anh-Eva Thiên Thanh sưu tầm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire